22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Navigasyon uygulamalı telsiz. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/10802
Buluş Başlığı Navigasyon uygulamalı telsiz.
Başvuru Sahibi ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi HULUSİ BURAK NURGÜN;NESLİHAN TÜRKER;ALAİTTİN KÖR;MEHMET ŞENOL ERGENÇ;CANAN GÖBEKLİ;HAYDAR TÜRKMEN;ABİDİN TAŞKIRAN
IPC Sınıfı G01C 21/00;H04B 1/00
Buluş Özeti

Bu buluş kamu güvenliği görevlilerinin kullandığı profesyonel telsizler ve özellikleri ile ilgilidir. Buluş konusu navigasyon uygulamalı telsiz (1) en temel halinde,uygulama ve haritaların görüntülendiği en az bir ekran (2),uydulardan veri alan en az bir GPS alıcısı (4),sayısal harita görüntüleri, konum bilgileri ve konfigürasyon bilgilerini tutan en az bir dahili veritabanı (5),harita üzerinde istenilen iki veya daha fazla nokta arasındaki her bir uzaklığı ve toplam uzaklığı hesaplayan en az bir ölçüm birimi (6),uygulama ve haritaları ekrana getiren en az bir görüntüleme birimi (7) içermektedir.