22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Hızlı ve yüksek kapasiteli veri arayüzlü telsiz. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/10804
Buluş Başlığı Hızlı ve yüksek kapasiteli veri arayüzlü telsiz.
Başvuru Sahibi ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ALPER YILDIRIM;MUSTAFA ERGÜN;ALP EREN KAPLAN;TALİP KÜÇÜKKILIÇ;AHMET ORUNÇ;MUSTAFA SANLI;MURAT TAŞ
IPC Sınıfı H04B 1/00
Buluş Özeti

Bu buluş, kamu güvenliği görevlilerinin kullandığı profesyonel telsizler ve bu telsizlerin veri aktarımını sağlayan arayüzleri ile ilgilidir. Telsiz (1) en temel halinde, işlemleri ve uygulamaları görüntüleyen en az bir ekran (2), telsizin (1) çalışma ayarlan ve yüklenen uygulamaları hafızasında saklayan en az bir veritabanı (3), telsize (1) USB OTG desteği sağlayan en az bir OTG modülü (4) USB veri iletişimine olanak sağlayan en az bir USB portu (5), telsizin (1) istenilen elektriksel ayara göre çalışmasını sağlayan en az bir kontrol modülü (6), istenilen uygulamanın telsiz üzerinde çalışmasını sağlayan en az bir uygulama modülü (7) içermektedir.