22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Yazılım tabanlı bir telsiz. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/11/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/10805
Buluş Başlığı Yazılım tabanlı bir telsiz.
Başvuru Sahibi ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ERCAN ŞUT;CEMAL KIRLILAR;MUZAFFER ÇAPAR;YAVUZ BAYIZ;DİLEK AFYONLUOĞLU;İLKER SÖNMEZ;SIDIKA BENGÜR
IPC Sınıfı H04H 1/00
Buluş Özeti

Bu buluş kamu güvenliği görevlileri tarafından kullanılan profesyonel telsizler ve kişisel sayısal yardımcı (PDA-Personal Digital Assistant) fonksiyonları ilgilidir. Bu buluşun amacı kamu güvenliği görevlilerinin GPS ve navigasyon ihtiyaçlarını tek bir cihazla karşılayabilecekleri bir profesyonel telsiz gerçekleştirmektir. Bu buluşun diğer bir amacı seçilen sistem tipine uygun olarak donanım/yazılım değiştirilmesine gerek olmadan çalışma şekli değiştirilebilecek bir profesyonel telsiz gerçekleştirmektir. Bu buluşun diğer bir amacı içerisinde bir PDA cihazına ait özellikler barındıran ve birçok elektronik cihazla bağlantılı çalışabilecek bir profesyonel telsiz gerçekleştirmektir.