22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Damla yapısına sahip üst kapak ejot yapılandırması. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/11/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/10818
Buluş Başlığı Damla yapısına sahip üst kapak ejot yapılandırması.
Başvuru Sahibi ELBA BASINÇLI DÖKÜM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi EKREM SERDAR ELÇE;MEHMET OKAN EROĞLU
IPC Sınıfı F24D 19/00
Buluş Özeti

Buluş, panel radyatörlerin (10) üst kapağı (13) ile ilgili olup, özelliği; damla formundaki ejot sayesinde panel içinde ısınan hava herhangi bir türbülans oluşturmaksızın panel içerisinden kolaylıkla çıkabilmesi ve radyatör kapasitesini arttırmak üzere; bahsedilen üst kapağın (13) ejot yapısı (14); a ve b uçları birbiri ile temas ettirilmiş birleşmiş uçlar (16) ve bu uçların (16) teması neticesinde oluşan bir boşluk (15) içermesidir.