22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Tek bir dozaj formunda kombine edilen farmasötik bileşimler. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/00880
Buluş Başlığı Tek bir dozaj formunda kombine edilen farmasötik bileşimler.
Başvuru Sahibi MAHMUT BİLGİÇ
Buluş Sahibi MAHMUT BİLGİÇ
IPC Sınıfı A61K 31/593;A61K 31/663;A61K 33/06;A61K 33/10;A61K 9/00;A61P 19/00;A61P 19/08;A61P 19/10
Buluş Özeti

Mevcut buluş, aktif maddelerin hastanın tedaviye uyumunu ve dolayısıyla tedavinin başarısını artırmak üzere tek bir dozaj formunda kombine edildiği stabil farmasötik bileşimlere ilişkindir.