22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Farklı bir yapılanmaya sahip baca kapağı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/10844
Buluş Başlığı Farklı bir yapılanmaya sahip baca kapağı.
Başvuru Sahibi AKFORM PLASTİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Buluş Sahibi UFUK HÜYÜK
IPC Sınıfı B65D 43/00
Buluş Özeti

Bu buluş, baca deliklerini, aspiratör çıkışları veya doğalgaz havalandırmalarının kapatılması sağlayacak şekilde oluşturulmuş farklı bir yapılanmaya sahip baca kapağı ile ilgili olup, özelliği; baca deliğinin çapına göre ayarlanabilen ayaklar (4) ve muhtelif sayıdaki ayakların (4) yerleştirileceği yapıda gövde (1) üzerinde oluşturulmuş muhtelif sayıdaki ayak yuvasından (5) meydana gelmesidir.