22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Kuşak bağlama aparatı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/07/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/10846
Buluş Başlığı Kuşak bağlama aparatı.
Başvuru Sahibi ARI DÖKÜM MAKİNE SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.
Buluş Sahibi AHMET CEMİL BAYKAL
IPC Sınıfı A47H 13/00
Buluş Özeti

Bu buluş inşaat sektöründe kalıp yapımında, çelik perde kuşakların ahşap kirişler ile sabitlenmesinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Buluş çelik perde kuşaklara dik vaziyette sabitlenmesi gereken ahşap kirişlere oturan sabitleyici kanatlan sağ ve sol olarak iki adet içermektedir.