22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Elektronik unit enjektör (eui) ve elektronik unit pompa (eup) test makinesi kam kutusu. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/08/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/10867
Buluş Başlığı Elektronik unit enjektör (eui) ve elektronik unit pompa (eup) test makinesi kam kutusu.
Başvuru Sahibi MAKTEST MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş.
Buluş Sahibi BEKTEŞ SEZER
IPC Sınıfı F02M 65/00
Buluş Özeti

Buluş, yeni jenerasyon dizel motorların yakıt püskürtme sistemlerindeki elektronik unit enjektör (eui) ve elektronik unit pompa (eup)ların test edilmesinde kullanılan, bir elektrik motorunun dairesel hareketini belli koşullar altında doğrusal harekete çevirerek itici güç sağlayan ve test tezgahına bağlanan bir kam kutusu olup, vidalı mekanizması sayesinde kızaklar üzerinde ileri veya geri kaydırılarak istenen kurs boyuna getirilebilen ve aynı zamanda adaptör ve piston grubunu taşıyan hareketli tabla, tam doğrusal hareketin sağlanması üzere, kutu içinde yataklanmış olan kamın üzerinde çalışan bir makara, bahsedilen makarayı taşıyan bir kol, bahsedilen kol üzerinde çalışan bir piston, strok mesafesini pim ile tesbit eden delikli plaka, bahsedilen kutu üzerinde dik olarak konumlu en az iki kolon, bahsedilen kolonların arasında konumlu ve bahsedilen EUI veya EUP yi sisteme adapte eden en az bir adaptör, kamın dairesel hareketini tam doğrusal harekete dönüştürebilen ve mevcutta bulunan piston grubuna ilave edilen en az bir itici ihtiva etmektedir. Şekil-1a