22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Halı tezgahı otomatik hava tesisatı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/06/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/10953
Buluş Başlığı Halı tezgahı otomatik hava tesisatı.
Başvuru Sahibi ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi TANER NAKIBOĞLU
IPC Sınıfı F24F 13/00
Buluş Özeti

Buluş, tezgahta halı dokunurken tarak vuruşları nedeniyle oluşan iplik tozlarını tezgahtan uzaklaştırarak tozların kenar saçak gücülerinin arasına girmesini ve burada birikmesini önleyerek üretimde verim kaybını ve defo oranını azaltan bir halı tezgahı otomatik hava tesisatıyla ilgilidir.