22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Hassas sıcaklık kontrollü ızgaralı pişirme düzeneği. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/06/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/10963
Buluş Başlığı Hassas sıcaklık kontrollü ızgaralı pişirme düzeneği.
Başvuru Sahibi AKSU TOST MAKİNALARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Buluş Sahibi MEHMET ÇAKAL
IPC Sınıfı A47J 37/00
Buluş Özeti

Buluş, üst kapak (2) ve/veya alt kapak (3) içinde konumlu rezistanslar (4) tarafından ısıtılan bir gövde üzerinde çeşitli yiyeceklerin ısıtma, pişirme, kızartılma işlemlerinin yapıldığı ızgaralı pişirme düzeneklerinde termostatla (5) irtibatlandırılan bir sıcaklık algılayıcının (7) sıcaklık değerlerindeki değişimleri hassas şekilde algılayıp termostatı (5) devreye sokup çıkarması sayesinde sıcaklık değerinin pişirme esnasında sürekli dengede tutulmasıdır. (Şekil 2).