22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Karıştırma pompa sisteminde enerji girişi olan katalitik depolimerizasyon metoduyla atık maddelerden elde edilen dizel yağı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/01/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2011/10988
Buluş Başlığı Karıştırma pompa sisteminde enerji girişi olan katalitik depolimerizasyon metoduyla atık maddelerden elde edilen dizel yağı.
Başvuru Sahibi EKSİM YATIRIM HOLDING A.Ş.
Buluş Sahibi CHRISTIAN KOCH
IPC Sınıfı C10B 53/00;C10G 1/00;C10G 1/02;C10G 1/08;C10G 1/10;F24J 3/00
Buluş Özeti

Buluş, ağırlıklı olarak mineralli ek maddelerin devredeki ayırma özelliği olan pompa ve karıştırma tertibatlarının kombinasyonu şeklinde enerji girişi ile birlikte katalizör olarak alkali ile reaksiyona girmiş alüminyum silikatlar ile birlikte 300 ila 400°C kadar ısıda hidrokarbonların moleküllerin katalitik olarak parçalanmasına yönelik öngörülen bir işlemi kapsamaktadır.