22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Seyyar kendinden yürüyen hidrolik yük boşaltma platformu. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/08/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/10989
Buluş Başlığı Seyyar kendinden yürüyen hidrolik yük boşaltma platformu.
Başvuru Sahibi YILMAZ KARDEŞ DAMPER DORSE VE HİDROLİK MAKİNA SAN. A.Ş.
Buluş Sahibi MEHMET BÜYÜKZEREN
IPC Sınıfı B65G 67/00;B66F 9/00
Buluş Özeti

Bu buluş; kamyon, tır, gibi araçlarla konteynır, dorse, boşaltması yapılan un, yem, çırçır, hurda vb. fabrikalarında ve malzeme alım ofislerinde kullanılan seyyar, kendinden yürüyen, hidrolik yük boşaltma platformu ile ilgilidir. Platform yük boşaltma işleminin gerçekleşeceği alana kabindeki (10) operatörün kontrolünde yürütülerek getirilir ve konumlandırılır. Araç (11), kapalı haldeki platform üzerine yanaşır, dorse (16) kuyruk uzunluğuna göre uygun takoz (4) seçimi yapılır. Takoz hidrolik sistem ile kaldırılarak, tekerlekler takoz üzerine konumlandırılır. Teleskopik silindirler (3) harekete geçirilmesiyle, ana mil (5) ile alt şaseye bağlı yataklanmış üst şaseye, alt şaseyle açı yapacak şekilde hareket kazandırılmış olur. Böylelikle dorse (12) içindeki mamul boşaltılmış olacaktır. Boşaltma işlemi mamülün tamamen dorseden (12) boşalması sonrası,teleskopik silindirlerin (3) aksi yönde hareketi ve üst şasenin kapanması ile sonlanır.