22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Hareketli tel yükleme direkli otomatik kafes tel örme makinesi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/08/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/11015
Buluş Başlığı Hareketli tel yükleme direkli otomatik kafes tel örme makinesi.
Başvuru Sahibi DEMİRCİ MAKİNE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi MUHAMMET DEMİRCİ
IPC Sınıfı B21B 1/00;B21F 15/02
Buluş Özeti

Bu buluş, otomatik kafes tel örme makinelerinde ham telin kangaldan alınıp işlenmek üzere makineye aktarılmasını sağlayan "tel yükleme direği" ne üç eksende manuel veya otomatik hareket edebilmesi özelliği kazandırılması ile ilgilidir.