22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
M-Bus haberleşmeli vana. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/11018
Buluş Başlığı M-Bus haberleşmeli vana.
Başvuru Sahibi AZEL ELEKTRONİK TASARIM MEKANİK ELEKTRİK BİLGİSAYAR YAZILIM ENERJİ ÖLÇÜM VE PAYLAŞIM SİSTEMLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi FAMİL SULTANOV;MUTLU KARAHAN
IPC Sınıfı G01F 15/00
Buluş Özeti

Isıtma, soğutma ve su tesisatında kullanılacak, M-Bus (TS EN 1434-3) standartlarına göre geliştirilmiş ve beslemesi bu standardın ön gördüğü şekilde, ekstra bir enerji beslemesine gerek duymaksızın elektrik enerjisini bus hattı üzerinden sağlayarak depolayan ve ihtiyaç duyulduğunda entegre motorlu vanayı kumanda eden bütünleşik bir üründür. Ürün bus hattı üzerinden merkezden komut alabileceği gibi, vana durumu, geçen su miktarı, su basma vb. bilgileri yine bus hattı üzerinden ana merkeze bildirmektedir. Elektronik kontrol ünitesi motorlu vana üzerine entegre olabileceği gibi ayrı bir modül olarak da sisteme monte edilebilir.