22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Kendinden stor perdeli pencere ya da kapı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 24/04/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/00990
Buluş Başlığı Kendinden stor perdeli pencere ya da kapı.
Başvuru Sahibi YAŞAR ÇEBİŞLİ
Buluş Sahibi ALİ ERSAN ÇEBİŞLİ
IPC Sınıfı E06B 9/17
Buluş Özeti

Bu buluş, balkon, mağaza, vitrin gibi birden fazla cephesi açık alanlara yerleştirilen, alt zemin veya üst tavan üzerine yerleştirilmiş profil rayları üzerinde kayabılen, tekerlek mekanizması sayesinde dönebilen ve katlanabilen, üst kanat profilinin içinde perde mekanizması olan, perde mekanizması cam ile birlikte hareket edebilen, istenildiği zaman perdesi ile birlikte açılıp kapatılabilen, cam ile kaplanan bolüme ayrıca perde takmaya gerek olmayan, kendinden perdeli hareketli cam sistemidir.