22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir çift akışlı eviye bataryası. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/07/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/11060
Buluş Başlığı Bir çift akışlı eviye bataryası.
Başvuru Sahibi VALFSEL ARMATÜR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi HÜSEYİN OLUR;ERDAL BÜYÜKDOĞAN;AHMET COŞAN
IPC Sınıfı F16K 11/20
Buluş Özeti

Bu buluş, mutfaklarda kullanılan eviyelerde, arıtılmış su, şehir şebeke suyu ve sıcak suyun aynı bataryadan kontrol edildiği ve birbirine karışmadan aynı yolu izleyerek tek bir noktadan aktığı, sıcak suyun ve soğuk suyun akışının kontrol edildiği en az bir birinci vana (4), ayrıca arıtılmış suyun kontrol edildiği en az bir ikinci vanaya (10) sahip olan, böylece hem arıtılmış suyun hem de şebeke suyunun aynı batarya ile kontrol edildiği, bu sayede maliyetin azaldığı bir çift akışlı eviye bataryası (1) ile ilgilidir.