22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Jeneratör gruplarının elektronik kontrol panellerinde yenilik. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/06/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/11086
Buluş Başlığı Jeneratör gruplarının elektronik kontrol panellerinde yenilik.
Başvuru Sahibi EMKO ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ABDULLAH AYHAN ISPALAR
IPC Sınıfı H02P 1/00;H02P 3/00
Buluş Özeti

Buluş, dizel veya gaz yakıtlı jeneratör gruplarının kontrolünü sağlayan jeneratör kontrol paneli (1) içeren, jeneratör kontrol panelinin (1) işlevlerinden farklı işlevlere sahip olan en az bir akıllı modül (2), bahsedilen akıllı modülün (2), jeneratör kontrol paneli (1) tarafından otomatik olarak tanınmasını sağlayan, jeneratör kontrol paneli (1) ve akıllı modül (2) üzerinde konumlandırılan haberleşme soketleri (12, 212, 222), bahsedilen akıllı modülün (2) jeneratör kontrol paneline (1) irtibatlanmasını sağlayan, jeneratör kontrol paneli (1) ve akıllı modül (2) üzerinde formlandırılan geçmeli sistemler (3) içermesiyle karakterize edilen jeneratör kontrol paneli yapılanmaları ile ilgilidir.