22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Aydinlatma armatürü dahili düzlem terazisi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/11107
Buluş Başlığı Aydinlatma armatürü dahili düzlem terazisi.
Başvuru Sahibi MUSTAFA MAZHAR KAĞAN TELLİBEYOĞLU
Buluş Sahibi MUSTAFA MAZHAR KAĞAN TELLİBEYOĞLU
IPC Sınıfı F21V 17/00;F21V 21/00
Buluş Özeti

Bu buluş; aydınlatma armatürlerinin montajı esnasında oluşan düz takabilme problemlerini ortadan kaldırmak için armatürlerin tümüne monte edilebilecek su terazisinin armatürlere monte edilmesi hususudur.