22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Kör köşe dolabı mekanizması. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/11112
Buluş Başlığı Kör köşe dolabı mekanizması.
Başvuru Sahibi STAR MUTFAK VE MOBILYA AKSESUARLARI SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI
Buluş Sahibi ÖZGÜR ÇELEBİ
IPC Sınıfı A47B 49/00
Buluş Özeti

Bu buluş, mutfak kör köşe dolaplarında kullanılan, kör köşe dolabı mekanizması ile ilgili olup, özelliği; raf tablaları (3), alüminyum profil (4) üzerine sabitlenen gazlı amortisör (5) ile birbirine bağlantılı taşıyıcı kolların (2) hareketi ile yavaş bir şekilde dolap içerisinden dışarı çıkması ve içeri girmesidir.