22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Otomatik satış aracı yapılanması. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/07/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/11167
Buluş Başlığı Otomatik satış aracı yapılanması.
Başvuru Sahibi DSGN ÜÇ BOYUTLU SATIŞ ÇÖZÜMLERİ VE REKLAM HİZMET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi DUYGU EŞİCİ
IPC Sınıfı G07F 7/00
Buluş Özeti

Mevcut buluş, mal, hizmet ve ürünlerin (21) self servis ve otomatik olarak satışını sağlayan, gövdeye (10) ve ana konstrüksiyona (20) sahip olup, bahsedilen ana konstrüksiyon (20) içerisinde, ürünlerin (21) alıcı tarafından görülmemesini ve depolanmasını sağlayan birden fazla ürün haznesi (22), bahsedilen ürünün (21) ürün haznesinden (22) seçimi ve teminini sağlayan ve gövde (10) üzerine konumlandırılmış komut cihazı (12) içeren bir otomatik satış aracı yapılanması ile ilgilidir. (Şekil 1-Şekil 3)