22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Hava yastığı mantığıyla çalışan ceket/yelek sistemi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/08/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/11174
Buluş Başlığı Hava yastığı mantığıyla çalışan ceket/yelek sistemi.
Başvuru Sahibi ALPER KÜÇÜKOĞLU
Buluş Sahibi ALPER KÜÇÜKOĞLU
IPC Sınıfı B64D 25/00
Buluş Özeti

Buluş, yanlarında monte edilmiş gaz tüpleri bulunan, gaz tüpünde sıkıştırılmış halde bulunan gazı serbest bırakarak şişen, motor bisiklet yada binek hayvanından düşen insanın vücudunun yaşam organlarını şiştiği zaman hava yastığı mantığıyla çalışarak koruyan, sürtünmeye ve darbeye dayanıklı, her türlü kıyafetin içine giyilebilen giysi hakkında olup; yelek (1), gaz tüpü (2) ve bağlantı ipinden (3) meydana gelmektedir.