22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Monoblok/yekpare gövdeli tel kaplama makinesi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/06/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/11246
Buluş Başlığı Monoblok/yekpare gövdeli tel kaplama makinesi.
Başvuru Sahibi DEMİRCİ MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Buluş Sahibi MUHAMMET DEMİRCİ
IPC Sınıfı B21B 1/00;B21F 33/00
Buluş Özeti

Bu buluş, PVC ile tel kaplama makinesinin; Bir şase üzerinde monoblok/yekpare gövdeli imal edilmesi, Ham telin kangaldan alınıp işlenmek üzere makineye aktarılmasını sağlayan tel yükleme direğinin üç eksende hareket edebilmesi, Granül hazırlama ünitesi nin çalışmasının otomasyonlu olması ile ilgilidir.