22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Sipariş bazlı otomatik karekod okuma makinesi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/07/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/11250
Buluş Başlığı Sipariş bazlı otomatik karekod okuma makinesi.
Başvuru Sahibi TIKIR MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Buluş Sahibi ÇORUH ÇUBUKÇU;ARMAĞAN ÇUBUKÇU
IPC Sınıfı G06K 7/00
Buluş Özeti

Bu buluş, ilaç sektörü başta olmak üzere depolama ve dağıtım gerektiren bütün sektörlerde sipariş takibini sağlamak amacı ile, ürün yada parça veya ambalajı üzerinde kullanılan karekod ve barkodların yüksek hızda okutulmasına yönelik geliştirilmiş, daha az yer kaplayan, son kullanıcı satış noktasına dağıtımı yapılacak ürünlerin karekod (datamatrix) yada barkodlarını okutmaya yönelik, sipariş bazlı otomatik karekod okuma makinesi ile ilgilidir.