22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Dikey akslı rüzgar türbin kanadı TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/01/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/01001
Buluş Başlığı Dikey akslı rüzgar türbin kanadı
Başvuru Sahibi CAN DEMİRBAĞ
Buluş Sahibi CAN DEMİRBAĞ
IPC Sınıfı F03D 3/06
Buluş Özeti

Buluş, su ve rüzgâr akışkanlarının potansiyel mekanik gücünden, (karbondioksit salınımı, gürültü ve çevre kirliliği problemi olmayan ) elektrik akımı üretmeye yarayan dikey akslı rüzgâr türbin kanadı ile ilgili olup, özelliği; pervaneden ( 1 ) meydana gelmesidir.