22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir hepa filtre kutusu. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/11255
Buluş Başlığı Bir hepa filtre kutusu.
Başvuru Sahibi HAKAN KES
Buluş Sahibi KORKUT VAROL
IPC Sınıfı B01D 39/00;B01D 46/00
Buluş Özeti

Bu buluş hafif, kendiliğinden izoleli ve anti bakteriyel özellikte olan bir hepa filtre kutusu (1) ile ilgilidir. Buluş konusu filtre kutusu (1) havanın giriş yaptığı açıklığa sahip en az bir üst bölme (3) ve üst bölmeden (3) giriş yapan havanın ortama çıkış yaptığı bir açıklık içeren, havanın içinden geçerek temizlendiği bir filtrenin (6) üzerine sabitlendiği bir alt bölmeden (4) oluşan en az bir gövde (2), üst ve alt bölmeyi (3,4) birbirine bağlayarak gövdenin (2) oluşmasını sağlayan en az bir taşıyıcı çerçeve (5), üst ve alt bölmeden (3,4) oluşan gövdenin (2) dış ortam ile bağlantısını kesen duvarları oluşturan sandviç paneller (7) ve gövde (2) içindeki iç basıncın ölçülmesini sağlayan en az bir ölçüm ucu (8) ve gövde (2) içinde kaçak olup olmadığını belirleyen en az bir filtre sızdırmazlık test ucu (9) içermektedir.