22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Rulman baskılı sürgülü vana sistemi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/06/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/11260
Buluş Başlığı Rulman baskılı sürgülü vana sistemi.
Başvuru Sahibi GÜL VANA SAN.TİC.LTDŞTİ.
Buluş Sahibi ALİ İHSAN GÜLBEYAZ
IPC Sınıfı F16K 1/00
Buluş Özeti

Buluş, çevirme elemanı (1), kapak (6), sürgü (7), gövde (8), mil (5) ve bahsedilen mil (5) üzerinde formlandırılan segman (3) içeren, bahsedilen segmanın (3) altında veya üstünde konumlandırılan, sürgünün (7), gövdenin (8) açık olan iki ucu arasını açması veya kapatması sırasında, mil (5) ve kapak (6) arasında oluşan sürtünme kuvvetini minimuma indiren en az bir rulman (2), bahsedilen rulmanların (2) çevresinde, kapağın (6) üstünde konumlandırılan, mile (5) yanlardan baskı uygulayan, milin (5) yerinden çıkmasını engelleyen mil baskı elemanı (9), bahsedilen kapağın (6) üstünde, mil baskı elemanının (9) içerisinde konumlandırılan, milin (5) dönerken balans yapmasını engelleyen ve milin (5), mil baskı elemanı (9) içerisinde yataklanmasını sağlayan yatak burcu (4) içermesiyle karakterize edilen rulman baskılı sürgülü vana sistemi ile ilgilidir.