22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Şarjör birleştirme aparatı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/07/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/11269
Buluş Başlığı Şarjör birleştirme aparatı.
Başvuru Sahibi HAYRETTİN ÖZOĞUL
Buluş Sahibi HAYRETTİN ÖZOĞUL
IPC Sınıfı F41A 9/00
Buluş Özeti

Bu buluş, üst gövde (1), baskı kolu (2), pim (3), yay (4), tutucu braket (5), baskı lastiği (6) ve alt gövdeden (7) oluşan ve MP5 başta olmak üzere tüm silah şarjörlerinde kullanılan şarjör birleştirme aparatı ile ilgilidir.