22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Ara conta ile sızdırmazlığı güçlendirilmiş PVC doğrama. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/11302
Buluş Başlığı Ara conta ile sızdırmazlığı güçlendirilmiş PVC doğrama.
Başvuru Sahibi EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ERGÜN ÇİÇEKCİ
IPC Sınıfı E06B 3/00
Buluş Özeti

Buluş, bir ara conta ile sızdırmazlığı güçlendirilmiş PVC doğrama ile ilgilidir. Buluş konusu PVC doğramalarda, 2 contaya ilave olarak 3. bir conta kullanılarak performansı olumlu yönde arttırılmaktadır. Orta bölümde yer alan contalar, PVC profil ekstrüzyonu esnasında, profil üzerinde post-koekstrüzyon metodu ile üretilmektedir.