22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Çok fonksiyonlu olarak kullanılan oturma elemanları. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/08/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/11328
Buluş Başlığı Çok fonksiyonlu olarak kullanılan oturma elemanları.
Başvuru Sahibi İNCİ MOBİLYA MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi HİKMET TANER AKYURT
IPC Sınıfı A47C 3/00
Buluş Özeti

Buluş, modüler yapıya haiz koltuk (2) ile puf (3) içeren; bahsedilen tamamı ile süngerden mamul pufun (3) üst yüzeyini (30), A yönünden B yönüne geçen oturma yüzeyi (200) ile kaplayan; koltukta (2) yer alan tamamı ile süngerden mamul üst gövde (20) ve bahsedilen pufun (3) bir yan yüzeyi (32) ve bahsedilen üst gövdenin (20) ön yüzeyi (2050); ön yüzeyi (212) ile tertibatsız olarak birleşen; tamamı ile süngerden mamul alt gövdeye (21) sahip yatak yapılanması (1) ile ilgilidir. Şekil -1 ve Şekil -6