22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Servis tertibatına haiz mangal yapılanması. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/11332
Buluş Başlığı Servis tertibatına haiz mangal yapılanması.
Başvuru Sahibi HÜSNÜ ÜÇBAYLAR
Buluş Sahibi HÜSNÜ ÜÇBAYLAR
IPC Sınıfı A47J 37/06
Buluş Özeti

Buluş, çeşitli gıda ürünlerinin pişirilmesini sağlayan, koz haznesinin (31) ve ızgaranın (30) bulunduğu mangala (3) sahip yapılanma olup; bahsedilen mangalın (3) etrafa duman yaymasını önleyen, emici sistemin (32); gıda ürünlerinin bulunduğu sabit tabla (1) ve/veya mangalda (3) pişen gıda ürünlerinin yanında sunulan domates, salata gibi mezelerin/aparatların konumlanmasını sağlayan hareketli tabla (2) ile irtibatlanması veya sadece sabit tabla (1) ile hareketli tablanın (2) irtibatlanması ile ilgilidir. Şekil -1