22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Isı paylaşımı sağlayan sıcak su üreten bir ünite. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/11387
Buluş Başlığı Isı paylaşımı sağlayan sıcak su üreten bir ünite.
Başvuru Sahibi AKTİF ÇEVRE VE YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi HALİM ÖZDEMİR
IPC Sınıfı F24C 1/00;F28D 7/10;F28F 1/00
Buluş Özeti

Buluş, ısıtıcı su kazan girişi (6) ve bir radyatör girişi (5), ısıtıcı sıcak su ve akışkan dönüş hattına sahip su kazan dönüşü (1) ve radyatör dönüşü (2) içeren sıcak su üniteleri (100) ile ilgili olup, özelliği; sıcak su giriş ve çıkışına (291,292) sahip ve bu giriş çıkışlar (291,292) arasında konumlandırılmış kazan girişi ve çıkışı (293,294) haiz sensör kovanı montaj elemanı (29) içermektedir.