22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Düdüklü tencere pişirme ventilinde yenilik. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/11390
Buluş Başlığı Düdüklü tencere pişirme ventilinde yenilik.
Başvuru Sahibi ORTAKLAR OTOMAT METAL VE ELEKTRONİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Buluş Sahibi MUSTAFA ORTAK
IPC Sınıfı A47J 27/08
Buluş Özeti

Bu buluş, düdüklü tencere pişirme ventilinde yenilik olup, mekanizma hatve çemberi (1), pişirme iğnesi (2), iğne baskı yayı (3), iğne doğrusal hareket burcu (4), segman (5), pişirme düğmesi (6), yay (7), ventil alüminyum gövdesi (8) ve somundan (9) oluşmaktadır.