22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Kapariden gıda ve şifa amaçlı yeni bir ürün elde etme yöntemi ve bu yöntemle elde edilmiş ürün. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/02/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/01032
Buluş Başlığı Kapariden gıda ve şifa amaçlı yeni bir ürün elde etme yöntemi ve bu yöntemle elde edilmiş ürün.
Başvuru Sahibi MURAT MIHLADIZ
Buluş Sahibi MURAT MIHLADIZ
IPC Sınıfı A23L 1/218
Buluş Özeti

Buluş, botanikte CAPPARACEAE diye adlandırılan kapari bitkisinden gıda ve şifa amaçlı yeni bir ürün elde etme yöntemi ve bu yöntemle elde edilmiş ürünle ilgilidir. Buluş konusu yöntem, kapari meyvesinin uygun koşullarda toplanması, uygun koşullarda toplanmış kapari meyvesinin salamuralanması, salamuralanmış kapari meyvesinin tatlı suya maruz bırakılması, tatlı suya maruz bırakılmış kapari meyvesinin soslanması, soslanmış kapari meyvesinin dinlendirilip tüketime sunulacak hale getirilmesinden ibaret beş aşamalı bir işlemler dizisini ihtiva etmektedir. Buluş konusu yönteme göre elde edilmiş ürün çeşni ve şifa verici yeni bir sınai üründür.