22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Hareketli, modüler kompakt arşivleme dolabı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/11448
Buluş Başlığı Hareketli, modüler kompakt arşivleme dolabı.
Başvuru Sahibi KARSAN RAF SİSTEMLERİ AHŞAP METAL MAKİNE ISI SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Buluş Sahibi YÜKSEL ÇAKMAK
IPC Sınıfı A47B 63/00;A47B 96/00
Buluş Özeti

Buluş; arşiv, kütüphane vb. gibi yerlerde evrak, dosya gibi materyallerin arşivlenmesi ve depolamasını; ilgili zemine en iyi uyumu yakalayarak, yapısındaki tahrik tekerlekleri sayesinde en kolay ve rahat şekilde tahrik edilerek, monte ve demonte imkânını haiz olarak, kullanım kolaylığı, rahatlığını artıracak tarzda yerine getiren modüler kompakt arşivleme dolabı (110) olup; özellikle; raylar (10) üzerinde tahrik ve avare tekerlekleriyle (21, 22) ilgili dolap hareketini sağlayan taşıyıcı araba (20), tahrik kolu (81) vasıtasıyla ilgili dolabın tahrikini temin eden tahrik mekanizması (80), ilgili evrakı taşıyan raflar (60), bu rafları (60) üzerinde taşıma tırnaklarıyla (51) tutan orta panel (50), bahsedilen rafları (60), orta paneli (50) bir arada tutan taşıyıcı paneller (30), zikredilen orta ve taşıyıcı panelleri (50, 30) üstten birleştiren ve ilgili dolaba (110) kapak vazifesini yapan üst panelle (30) alakalıdır.