22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Su geçirmez ıslak mekan televizyon yapılanması. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/11449
Buluş Başlığı Su geçirmez ıslak mekan televizyon yapılanması.
Başvuru Sahibi PROKARE BİLGİ GÖRÜNTÜ İNTERNET VE KART SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi TEKİN ÇETİNTAŞ
IPC Sınıfı F24D 15/00
Buluş Özeti

Buluş, her türlü ıslak mekanda (tuvalet, banyo, hamam, mutfak sauna vb.) duvar (15) boşluğuna (15a) monte edilen yapılanma ile ilgili olup, özelliği; bir ekrana (8) sahip ana modül (1), bahsedilen ana modül (1) ile sabitlendirilmiş bir iç kasa (3), bahsedilen duvar (15) boşluğuna (15a) monte edilen dış kasa (10), bahsedilen ana modülün (1) monte edildiği bir kasa boşluğu (10a) içermektedir.