22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Kapı altı koruma elemanı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/11450
Buluş Başlığı Kapı altı koruma elemanı.
Başvuru Sahibi SAYKAR BUZDOLABI OTOMOTİV GIDA MADDELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi MAHMUT SAMİ SAY;MUHAMMET ESAT SAY
IPC Sınıfı E06B 7/16
Buluş Özeti

Mevcut buluş, nemli ortamların kapılarının alt kısımlarının nemden zarar görmesini önlemek üzere, PVC, PVC kaplı galvaniz sac, krom, paslanmaz çelik ve alüminyumdan oluşan gruptan seçilen malzemeden mamul olan, en az bir alt kaplama yüzeyi, bahsedilen yüzeyle yekpare yapılandırılan en az iki yan kaplama yüzeyi, bahsedilen kaplama yüzeyleri ile yekpare şekilde irtibatlı ve içe doğru eğimli montaj uzantılan içeren bir kapı altı koruma elemanı ile ilgilidir.