22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Haşbaylı ve orta zincir düzenekli balya makinesinde yenilikler. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/11475
Buluş Başlığı Haşbaylı ve orta zincir düzenekli balya makinesinde yenilikler.
Başvuru Sahibi KAYHAN ERTUĞRUL MAKİNA VE TİCARET A.Ş.
Buluş Sahibi KAYHAN ERTUĞRUL
IPC Sınıfı A01F 15/00
Buluş Özeti

Ot ve samanları yerden toplayarak istenilen sıkılıkta köşeli balya haline getiren bir makinedir. Sahip olduğu haşbay düzeneği (resim 7-8-9-10-11-12) ile otları istenilen küçüklükte kıyabilmektedir. Makine arkasına yerleştirilmiş zincir-dişli sistemi ile ( 46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57) kopma veya arıza halinde makineye verilebilecek zararlar engellenmiştir.