22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Kaldırım babalarında geliştirme. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/11553
Buluş Başlığı Kaldırım babalarında geliştirme.
Başvuru Sahibi SOKAK SANATLARI AÇIKHAVA REKLAM VE MEDYA HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi İRFAN AYDOĞDU
IPC Sınıfı G09F 11/00
Buluş Özeti

Bu buluş; kaldırım veya yollar üzerinde sınır elemanı olarak kullanılan babaların (bariyerlerin) hem mukavemetinin arttırılması hem de ışıklandırılarak daha fark edilir olmasını sağlayan kaldırım babalarında yapılan geliştirme ile ilgilidir.