22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Uzaktan kumanda edilebilen sensörlü şemsiye. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/11617
Buluş Başlığı Uzaktan kumanda edilebilen sensörlü şemsiye.
Başvuru Sahibi RAMAZAN KABAKÇI
Buluş Sahibi RAMAZAN KABAKÇI
IPC Sınıfı A45B 25/00
Buluş Özeti

Buluş, kafe, plaj, restoran, düğün salonu gibi açık alanlarda kullanılan büyük ebatlı şemsiyelerin açma ve kapama işlemlerini etkin ve dengeli olarak uzaktan kumanda ile yaparak, ayrıca takılan sensörler ile istenilen amaca uyarlanabilen şemsiyelerle ilgilidir. Bu buluş sayesinde, açma kapama işi uzaktan kumanda ile yapıldığından dolayı, isteğe bağlı olarak tek tek veya toplu olarak açılabilmekte, bu işlem esnasında zaman kayıpları azalmakta ve insanlar rahatsız edilmemektedir. Müşteriler kumanda sayesinde istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda şemsiyeleri kumanda edebilmektedirler. Buna ek olarak bu şemsiyeler üzerlerindeki bulunan yağmur, ısı, ışık ve ses sensör modülleri ile de otomatik olarak açılıp kapanabilmektedirler.