22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Harici görüntüleme birimi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/01/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/01125
Buluş Başlığı Harici görüntüleme birimi.
Başvuru Sahibi ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ENGİN ÖZDEMİR;EMRAH ÖZDEMİR
IPC Sınıfı G02B 27/14;G09G 5/00;H04N 7/00;H04N 7/18
Buluş Özeti

Buluş, optik cihaz veya kamera vasıtası ile alınan görüntünün kişinin gözüne aktarılması amacıyla geliştirilmiş harici görüntüleme birimi (1) ile ilgilidir. Bahsedilen harici görüntüleme birimi (1), görüntünün aktarıldığı oled ekran (5), işletim sisteminin bulunduğu PCB elektronik sürücü kartı (18) ve gelen ışığın kırılarak kullanıcının gözüne ulaştırılmasını sağlayan prizma (4) olmak üzere üç ana unsur içermektedir. Bahsedilen unsurlar görüntünün aktarılması konusunda görevli olup diğer unsurlar tarafından da desteklenmektedir. Bahsedilen harici görüntüleme biriminin (1) özelliği, kablosuz bağlantı yapabilmesi sayesinde, ara birimden (15) kaynaklanan çalışma menzil sınırlamasının ortadan kaldırılmasının sağlanmasıdır. Bahsedilen kablosuz bağlantı özelliği sayesinde hava veya kara taşıtında bulunan kameradan alınan görüntünün kişiye aktarılması sağlanabilmektedir.