22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Meteorolojik hava gözlem sistemi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/07/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/11640
Buluş Başlığı Meteorolojik hava gözlem sistemi.
Başvuru Sahibi ESDAŞ ELEKTRONİK SİSTEMLER DESTEK SAN.VE TİC. A.Ş.
Buluş Sahibi ÖNER ELMAS;TİMUR KARAMEHMET;MURAT AYDEMİR;TURGUT BOLAT
IPC Sınıfı G01S 13/89;G01W 1/00
Buluş Özeti

Buluş, üzerinde, bahsedilen sensörler (51, 52), GPS alıcısı (55), RF vericisi (57), mikroişlemci (56) ve elektronik kart (54) konumlandırılan hava gözlem sondası (5), RF vericisinden (57) gönderilen sinyalin toplu olarak alınmasını sağlayan, 400-406 MHz aralıklarındaki sinyal alış kabiliyetine sahip anten (1), anten (1) vasıtasıyla alınan RF sinyalin yükseltilmesini sağlayan yükselteç (2), yükselteç (2) vasıtasıyla yükseltilen RF sinyalin işlenilmesini sağlayan yer istasyonu (3), bahsedilen işlenen sinyalin içeriğindeki verileri, kullanıcı arayüzü ile meteorolojik grafik ve raporlar şeklinde kullanıcıya sunan bilgisayar (4) içeren meteorolojik hava gözlem sistemi ile ilgilidir.