22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Soğuk zincir taşıma elemanı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/07/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/11641
Buluş Başlığı Soğuk zincir taşıma elemanı.
Başvuru Sahibi MOR ELMA KOZMETİK KIRTASİYE TEKSTİL ÜRÜNLERİ REKLAM VE TANITIM HİZMETLERİ BASIN YAYIN TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi BEKİR ERSİN KOÇYİĞİT
IPC Sınıfı B65D 81/00
Buluş Özeti

Buluş, özellikle soğuk zincir ürünlerinin soğutucu olarak adlandırılan buz aküsü (4) ile beraber bir yerden diğer yere götürülmesi sırasında kullanılan üst kısım (2) ve alt (3) kısım içeren; bahsedilen üst kısmın iç yüzeyinde (20) ve/veya alt kısmın iç yüzeyinde (30) bulunan; bahsedilen buz aküsünün yerleşmesini sağlayan en az bir buz aküsü muhafaza gözüne (5) sahip taşıma elemanı (1) ile ilgilidir. Şekil-1