22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Çift bileşenli veya oringli tam bakımsız, sızdırmaz plastik akü kapağı TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/01451
Buluş Başlığı Çift bileşenli veya oringli tam bakımsız, sızdırmaz plastik akü kapağı
Başvuru Sahibi AKÜMSAN PLASTİK ÜRÜNLER SAN.VE TİC.ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi UĞUR GÜNDÜZ;ALİ ÜNLÜ
IPC Sınıfı H01M 2/04
Buluş Özeti

Buluş, bakımsız akümülatör (1) olarak adlandırılan, gövde kapağı (3) üzerinde ikincil bir kapağa (4) sahip akümülatörlerde (1) kullanılan sızdırmaz plastik akümülatör kapağı olup özelligi, bahsedilen ikincil kapağın (4), bahsedilen gövde kapağı (3) üzerinde kaynak ve/veya sıcak yapıştırma yapılmadan sabitlenmesini sağlamak üzere bahsedilen ikincil kapak (4) üzerinde konumlandırılmış en az bir geçme tırnak (4.1), bahsedilen geçme tırnağa (3.1) yataklık eden bahsedilen gövde kapağı (3) üzerinde konumlu en az bir tırnak yuvası (3.1), bahsedilen ikincil kapak (4) ile bahsedilen gövde kapağının (3) iç ve/veya dış sızdırmazlığını saglamak üzere, bahsedilen ikincil kapak (4) ile bahsedilen gövde kapak (3) arasında konumlandırılan en az bir sızdırmazlık elemanı (7) içermesiyle karakterize edilmesidir.(Şekil-1)