22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Laparoskopik cerrahide kullanılan bir ameliyat iğnesi TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/06/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/01912
Buluş Başlığı Laparoskopik cerrahide kullanılan bir ameliyat iğnesi
Başvuru Sahibi ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Buluş Sahibi ALİ DOĞAN BOZDAĞ
IPC Sınıfı A61B 1/313
Buluş Özeti

Bu buluş, laparoskopik cerrahide oluşturulan fasya (A) deliklerini dikmek için kullanılan ve bir ucu (3) sivri ve kapalı, diğer ucu açık ve ipliğin (6) ancak geçebileceği kalınlıkta kıvrımlı bir şekle sahip bir ön parça (2), ön parçanın (2) uca (3) yakın kesiminde bir delik (4), ön parçanın (2) açık ucuna takılan ve ameliyat esnasında istenildiği zaman çıkarılıp yeniden takılabilen bir arka parça (5), ön parçanın (2) içine gömülen ve ön parçanın (2) açık ucuna takılı olan arka parçanın (5) içinden de geçerek dışarı çıkan bir ameliyat ipliği (6) içeren bir ameliyat iğnesi (1) ile ilgilidir.