22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Buzdolabı TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/03/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2007/00448
Buluş Başlığı Buzdolabı
Başvuru Sahibi BSH EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Buluş Sahibi SERDAR UYAN;MELİH KURT;ŞABAN ERDENİZ;ÖZKAN DAĞCI
IPC Sınıfı F25D 21/06;F25D 21/14
Buluş Özeti

Buluş, bir evaporatöre sahip soğutma odası (1), bir çıkış açıklığı, bir su giriş bölümünden (21) bahsedilen tahliye açıklığına irtibatlanan ve bir tahliye bölümünden (22) defrost suyunu boşaltan, bir hortum (2) ayrıca, defrost suyuna sifon oluşturmak üzere, bahsedilen tahliye bölümünü (22) önceden belirlenen mesafede çevreleyen en az bir duvara sahip birincil hazne (321) ve bahsedilen birincil hazneyi (321) önceden belirlenen bir mesafede çevreleyen en az bir başka duvara sahip ikincil hazne (32) ile bahsedilen ikincil hazne (32) üzerinde bulunan ve defrost suyunu dış ortama aktaran bir tahliye açıklığı (6) içeren bir soğutucudur.