22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Performans artırıcı ve patojenleri azaltıcı kompozisyon ve method. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/05/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/01919
Buluş Başlığı Performans artırıcı ve patojenleri azaltıcı kompozisyon ve method.
Başvuru Sahibi GLOBAL NUTRITECH BİYOTEKNOLOJİ GIDA TARIM HAYVANCILIK VE KİMYASAL ÜRÜNLER SAN.DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
Buluş Sahibi VEYSEL AKAY
IPC Sınıfı A23K 1/00;A23K 1/16
Buluş Özeti

Buluş, canlı Saccharomyces cerevisiae mayası ile mannanoligosakkarid ve glukan içeren Saccharomyces cerevisiae maya hücre duvarının beraber olarak hayvanlara yedirilmesi sonucu 5 hayvanların canlı ağırlık, yemden yararlanma ve fiziksel performanslarının artırılması ve sindirim kanalında patojenik bakterilerin kolonizasyonlannın azaltılmasına ilişkin bir yöntem ve bu yönteme göre üretilen katkı maddesini içerir. Buna göre buluş; canlı maya ve maya hücre duvarı (mannanoligosakkarid ve glukan) içeren kompozisyonun karıştırılması bu kompozisyonun hayvanlara ağız yoluyla, sularına ve yemlerine karıştırılarak, üzerlerine su ile püskürtülerek veya bu yukarıda belirtilen yolların kombinasyonlarını kullanarak verilmesini içermektedir.