22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Yüksek verimliliğe sahip döner elektromekanik güç dönüştürücüsü. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/03/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/01949
Buluş Başlığı Yüksek verimliliğe sahip döner elektromekanik güç dönüştürücüsü.
Başvuru Sahibi TAŞKIN BAYRAM KAYA
Buluş Sahibi TAŞKIN BAYRAM KAYA
IPC Sınıfı H02K 21/24;H02K 53/00
Buluş Özeti

Buluş; yüksek bağıl geçirgenlik (µr), düşük koersitif alan şiddeti (Hc) ve yüksek satürasyon değerine sahip yumuşak manyetik malzemeler ile özel geometrik formlarda tasarlanmış nüveye sahip bobinlerin üzerlerinden bir akım geçişi süresi boyunca bir elektromıknatısa dönüşmeleri ve bu esnada bir kısım enerjiyi sonradan kullanmak üzere manyetik alan enerjisi olarak depolayabilmeleri ve bu elektromıknatısların devamlı mıknatıslar ile bir zaman fonksiyonu içerisinde birbirlerine uyguladıkları çekme ve itme kuvvetleri ile manyetik alan ve elektrik enerjisi değişiminin ve transferinin kullanıldığı, çoklu seviyeli ve her seviyede eşit sayıda ve aralıkta rotor mıknatıs (12) ve stator bobin (11) gruplarından oluşmuş birim sistemlere sahip elektromekanik güç dönüştürücüsü sistem grupları ile ilgilidir.