22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Kompozit bank. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/13208
Buluş Başlığı Kompozit bank.
Başvuru Sahibi RENCO KOMPOZİT TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi SEDAT ÇETINDAĞ
IPC Sınıfı A47C 5/00
Buluş Özeti

Karşılıklı sağlanmış taşıyıcı kısımlar (20) ve bahsedilen taşıyıcı kısımları (20) birbiriyle ilişkilendirecek şekilde taşıyıcı kısımlarda (20) irtibatlı latalar (30) bulunduran kompozit malzemeden imal bir bank (10) olup özelliği, bahsedilen taşıyıcı kısımların (20) ve lataların (30) en az bir tip elyaf ve en az bir tip reçine içerecek şekilde imal edilmiş olması ve lataların (30) taşıyıcı kısımlarda (20) irtibatlandırılmasını sağlayacak şekilde taşıyıcı kısımlarda (20) yapılandırılmış, lataların (30) yerleştiği lata yuvaları (221, 241) içermesidir.