22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Modüler yapıya haiz taşıyıcı travers içeren bekleme ünitesi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/13246
Buluş Başlığı Modüler yapıya haiz taşıyıcı travers içeren bekleme ünitesi.
Başvuru Sahibi TOSUNOĞULLARI MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi SÜHA SÜZEN;ARİF AKILLILAR
IPC Sınıfı A47C 4/00
Buluş Özeti

Buluş, dış veya iç mekanlarda kullanılabilen, oturma birimi (11) ve/veya dışı yuva (120) içeren kolçak (12) ve/veya dişi yuva (1300) içeren sehpa desteklerine (130) sahip sehpaya (13), en az bir modüler deliğe (1020), oturma birimine (11) konumlu dışı yuva (150) içeren L destek aparatına (15), modüler deliğe (1020), dışı yuvaya (160) sahip C birleştirme aparatı (16) ve/veya en az bir sabitleme elemanı (19) ve erkek çıkıntıya (20) sahip C birleştirme aparatı (16) ve/veya ayağa (14) sahip, istenilen uzunlukta ve çeşitli varyasyonlarda olabilen taşıyıcı travers (10) içeren bekleme ünitesi (1) ile ilgilidir.