22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Havalı tüfeklerin basınç sistemlerinde yenilik. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/07/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/13247
Buluş Başlığı Havalı tüfeklerin basınç sistemlerinde yenilik.
Başvuru Sahibi KRAL AV SANAYİ MÜTEAHHİTLİK TIBBİ MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
Buluş Sahibi NEVZAT SÜTCÜ
IPC Sınıfı F41B 11/00
Buluş Özeti

Buluş, piston (35) ve bahsedilen piston (35) ile irtibatlı olan, içerisinde bulunan gazın, tüfek kurulduğunda sahip olduğu basınç vasıtasıyla, tetik (6) çekildiğinde pistonu (35) namluya (38) doğru hızla iten basınç iletim elemanı (34) içeren havalı tüfekler ile ilgilidir. (Şekil 1a)